ชนะเลิศโครงงานคณิตศาสตร์ ชิงถ้วยพระราชทาน กรมสมเด็จพระเทพฯ

การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โครงการแข่งขันคณิตศาสตร์วิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 4 ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคําอธิบายทางคณิตศาสตร์ วันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ณ ณ ห้องประชุมอมราวดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนนครสวรรค์ส่งเข้าประกวดจำนวน 2 โครงงาน และได้ัรับรางวัลดังนี้

  • รางวัลชนะเลิศ นายศิรชัช ชมบริสุทธิ์ นักเรียนชั้น ม.5/1
  • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 นายปารินทร์ คงอินทร์ และ นายสมัญช์ ไม้สนธิ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1