สพม.42 สัญจร 2562

ผอ.บุญชอบ โตคำ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ประธานการประชุมชี้แจงนโยบายและแนวทางการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โรงเรียนสังกัดสหวิทยาเขตวิมานลอย ณ หอประชุมโรงเรียนนครสวรรค์ เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2562