อบรมทางไกลสะเต็มศึกษา 2562

โรงเรียนนครสวรรค์ เป็นเจ้าภาพการอบรมทางไกลสะเต็มศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4- ม.6) ศูนย์สพฐ. 260 โรงเรียน เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมอาคาร 100 ปี โรงเรียนนครสวรรค์