รับสมัครนักเรียนแลกเปลี่ยนรุ่นที่ 14

รับสมัครนักเรียนแลกเปลี่ยนรุ่นที่ 14 ประเทศสหรัฐอเมริกา, จีน, แคนาดา และสหราชอาณาจักร

 • รับสมัคร : บัดนี้ – 13 มิถุนายน 2562
 • สอบ : วันเสาร์ ที่ 15 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น.

สนามสอบ : โรงเรียนนครสวรรค์(red flag)
อาจารย์ประสานงาน : อ.ณัชชารีย์ (ครูอ๋อย) 089-989-5308
Line id : oyinatcharee

ใบสมัครสอบออนไลน์ : http://www.ieethailand.com/leadform-high-school-exchange/

คุณสมบัติ

 1. นักเรียนระดับชั้น ม.2-ม.5
 2. เกิดระหว่างวันที่ 1 เม.ย. 45 – 1 ก.ย.48 (USA J-1)
  – เกิดระหว่างวันที่ 1 เม.ย. 45 – 1 ก.ย.49 (USA F-1)
  – เกิดระหว่างวันที่ 1 ก.ย. 45 – 1 ก.ย.48 (China)
  – เกิดระหว่างวันที่ 1 เมษา 45 – 1 ก.ย.50 (Canada)
  – เกิดระหว่างวันที่ 1ก.ย. 45 – 1 ก.ย.48 (UK)
 3. เกรดเฉลี่ย 3 ปีการศึกษา
  – USA J-1 : 2.75 ขึ้นไป
  – USA F-1 : 2.50 ขึ้นไป
  – China, Canada : 2.00 ขึ้นไป
  – UK : 3.00 ขึ้นไป
  อื่นๆ : http://www.ieethailand.com/ayp14-1/

เอกสารประกอบการสมัคร

 1. ใบสมัครสอบ
 2. สำเนาผลการเรียนปี 2559 – ปี 2561 (6 ภาคเรียน)
 3. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป
 4. ค่าสมัครสอบ 250 บาท

นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเดินทาง มูลค่า 50,000 บาท (ฟรี)

 1. คลาสเรียนเตรียมทักษะความพร้อมด้านภาษาอังกฤษ การพูด ฟัง และเขียน
 2. คลาสเรียนประวัติศาสตร์อเมริกา (US History)
 3. คลาสเรียนทำอาหารไทย จากเชฟมืออาชีพ (Cooking Class) (กิจกรรมสำหรับแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม)
 4. พบรุ่นพี่นักเรียนแลกเปลี่ยน เพื่อแนะนำเกี่ยวกับการเรียน การลงทะเบียนเรียน การเลือกวิชาเรียน
  (ข้อ 1-4 รวม 3 สัปดาห์ในเดือนเมษายน-พฤษภาคม : อเมริกา)
 5. ค่ายกิจกรรมเตรียมความพร้อม พร้อมพบปะรุ่นพี่นักเรียนแลกเปลี่ยน (3 วัน 2 คืน)
 6. ประชุมผู้ปกครองและนักเรียน ระหว่างเข้าร่วมโครงการฯ ( 2-3 ครั้ง)
 7. ประชุมผู้ปกครองและนักเรียน หลังเสร็จสิ้นโครงการฯ ( 1 ครั้ง)