ลูกม่วงขาวคว้าเหรียญ คณิตศาสตร์โอลิมปิกโลก ที่ประเทศเวียดนาม

ร่วมแสดงความยินดีกับ ด.ช.รัชนนท์พศ ธนานนทสวัสดิ์ นักเรียนชั้น ม.3/1 โรงเรียนนครสวรรค์ คว้าเหรียญเงินการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิก ระดับมัธยมศึกษา ประจำปี 2562 Hanoi Open Mathematics Competition (HOMC 2019) ระหว่างวันที่ 2 – 6 เม.ย.62 ณ เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม

เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 6 เม.ย.62 ดร.ภูธร จันทะหงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ สพฐ. พร้อมคณะ พร้อมครู และผู้ปกครอง เดินทางมารับนักเรียนจำนวน 12 คน แบ่งเป็นระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 6 คน และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 6 คน ที่เข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิก ระดับมัธยมศึกษา ประจำปี 2562 Hanoi Open Mathematics Competition (HOMC 2019) ระหว่างวันที่ 2 – 6 เม.ย.62 ณ เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม ที่เดินทางกลับถึงสนามบินท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ด้วยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 561

ดร.ภูธร กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ได้ส่งตัวแทนนักเรียนจากประเทศไทย จำนวน 12 คน เข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิก ระดับมัธยมศึกษาประจำปี 2562 ซึ่งการแข่งขันนี้ประเทศที่เข้าร่วมการแข่งขัน 14 ประเทศ ได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนจีน, ไต้หวัน, เนปาล, โปแลนด์, พม่า, ฟิลิปปินส์, มาเลเซีย, ราชอาณาจักรสเปน, สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์, อินโดนีเซีย, อิหร่าน, ฮังการี และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ประเทศเจ้าภาพ

ขณะที่ นักเรียนไทยทำผลงานคว้า 14 รางวัล 24 เหรียญ ดังนี้ เหรียญทอง 3 รางวัล (3 เหรียญ)/ เหรียญเงิน 3 รางวัล (8 เหรียญ) และเหรียญทองแดง 8 รางวัล (13 เหรียญ) โดยระดับมัธยมศึกษาตอนต้น “เหรียญทอง” ประเภทบุคคล ด.ช.ศิทธา ตันติกุล นักเรียนโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ด.ช.ศรัณยู ทองจรัส นักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม ด.ช.ศุภวิชญ์ ดอนศรีแก้ว นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน

สำหรับ “เหรียญเงิน” ประเภทบุคคล ด.ช.รัชนนท์พศ ธนานนทสวัสดิ์ นักเรียนโรงเรียนนครสวรรค์ ด.ช.วิภู กิจสำเร็จ นักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี และ “เหรียญทองแดง” ประเภทบุคคล ด.ช.รชต รัตนกิจ นักเรียนโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์

ส่วนประเภททีม ปรากฏว่าทีมไทยได้เหรียญเงิน นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้เหรียญทองแดงประเภทบุคคลและประเภททีม ด.ช.เธียร ครุพงศ์ นักเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ด.ช.ณัฐภูมิ บำรุงชูเกียรติ นักเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ด.ช.ธีธัช บำรุงเชาว์เกษม นักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ด.ช.ภีศเดช ฉัตรบริรักษ์ นักเรียนโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย นายยุทธนา สรรค์วิวัฒน์ นักเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ด.ช.กิตติพงษ์ รวมทรัพย์ นักเรียนโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์.

ที่มา : นสพ. ไทยรัฐ