การรับนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2561 : โรงเรียนนครสวรรค์

ปฏิทินการรับนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2561 (แก้ไข 26 มี.ค. 2561)

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

นักเรียนหรือผู้ปกครองของนักเรียนที่มีความสนใจสมัครเข้าเรียน สามารถดาวน์โหลดใบสมัครเพื่อกรอกข้อมูลมาล่วงหน้า พร้อมหลักฐานอื่นๆ ดังที่กำหนดในระเบียบการ แล้วนำมายื่นที่ โรงเรียนนครสวรรค์ ในวันที่ที่กำหนดข้างต้น