ศิลปหัตถกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 66

พิธีมอบดอกไม้แสดงความยินดีกับนักเรียนและคณะครูโรงเรียนนครสวรรค์ที่ได้รางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับประเทศ ครั้งที่ 66 โดย ผอ.พันศักดิ์ ศรีทอง ผอ.รร.นครสวรรค์เป็นประธานในพิธี ซึ่งลูกม่วงขาวสามารถคว้าเหรียญทองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับประเทศ ได้ถึง 4 รายการ

ได้แก่ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ระดับ ม.ต้น และ ระดับ ม.ปลาย, การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ระดับ ม.ปลาย และ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ระดับ ม.ปลาย นอกจากนี้ยังได้รับรางวัลอื่นๆ รวมทั้งสิ้น 10 รายการ

คณิตศาสตร์
– รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3

นักเรียนที่เข้าแข่งขัน

1. เด็กชายชวพล  ไตรทิพชาติสกุล
2. เด็กชายทัตพงศ์  เมฆลอย
3. เด็กชายปารินทร์  คงอินทร์

ครูผู้ฝึกสอน
1. นางอรกัญญา  คุมมนาคนพคุณ
2. นายสมัย  จันทร์เหลือง

– รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
นักเรียนที่เข้าแข่งขัน
1. นายกฤษฎินทร์  นุสติ
2. นายกิตติธัช  อุรุวรรณกุล
3. นางสาวมนปริยา  เบ็ญจลักษณ์

ครูผู้ฝึกสอน
1. นางอรกัญญา  คุ้มนาคนพคุณ
2. นายสมัย  จันทร์เหลือง

วิทยาศาสตร์
– รางวัลเหรียญทอง อันดับที่ 7 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
นักเรียนที่เข้าแข่งขัน
1. นายชลเทพ  วรรธนะมณีกุล
2. นายชุมพล  ล้วนลอย
3. นายวันมงคล  ทับทิมเล็ก

ครูผู้ฝึกสอน
1. นางสาวเกษศิรินทร์  เซ็นบัว
2. นายวิชชา  ยศอ่อน

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

– รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
นักเรียนที่เข้าแข่งขัน
1. นางสาวกชพรรณ  จิตตุรงค์อาภรณ์
2. นายคุณวัต  ศรีวิลัย
3. นายจารุวิทย์  คณานุทรัพย์กุล
4. นางสาวชฎาพร  ตั้งตระกูล
5. นายชลสิทธิ์  บุญทรัพย์
6. นางสาวฌาณาณัฏฐ์  ด่านกุล
7. นางสาวณิชาภา  กิตติธนสาร
8. นายถาวร  ศิริเผ่าตระกูล
9. นายธนพัฒน์  รัตน์เถลิงศักดิ์
10. นายธัญชนิต  รอดชะ
11. นายธีร์วรุฒม์  ชูเมือง
12. นางสาวปทิตตา  รอดนวล
13. นางสาวประภาสิริ  วงษ์พานิช
14. นางสาวปรีชญา  เชื้อหนองไฮ
15. นางสาวปาลิตา  อังศิริมงคล
16. นางสาววรัญญา  ม่วงมี
17. นายวัชรภัทร  เขียวผึ้ง
18. นางสาวอภิสรา  แผ่วัฒนากุล
19. นางสาวโยษิตา  สื่อสุนทรานนท์
20. นายไกรวิชญ์  งามพสุธาดล

ครูผู้ฝึกสอน
1. นายจุมพล  ปานศรีแก้ว
2. นางกัลยากร  เปรมจิตต์
3. นางอมรมาต  แสงดอกไม้
4. นายมีทวน  สมบัติปัน
5. นางวรพรรณ  ศรีเจริญวนะกิจ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

– รางวัลเหรียญทอง อันดับที่ 4 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
นักเรียนที่เข้าแข่งขัน
เด็กหญิงนฤมล  วิชาพร

ครูผู้ฝึกสอน
นายวัชรพงษ์  แก้ววัชระรังษี

– รางวัลเหรียญทอง อันดับที่ 7 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
นักเรียนที่เข้าแข่งขัน
นางสาวณัฐนรี  รอดประเสริฐ

ครูผู้ฝึกสอน
นายปัญญา  จันทร์รักษ์

– รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
นักเรียนที่เข้าแข่งขัน
นางสาวณัฐณิชา  ชื่นกลิ่น

ครูผู้ฝึกสอน
นายปัญญา  จันทร์รักษ์

– รางวัลเหรียญเงิน อันดับที่ 10 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
นักเรียนที่เข้าแข่งขัน
นางสาวจุฑาทิพย์  เงินบำรุง

ครูผู้ฝึกสอน
นายปัญญา  จันทร์รักษ์

– รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
นักเรียนที่เข้าแข่งขัน
นายอภิวัฒน์  พุ่มซ่อนกลิ่น

ครูผู้ฝึกสอน
นายปัญญา  จันทร์รักษ์

คอมพิวเตอร์
– รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6
นักเรียนที่เข้าแข่งขัน
1. นายธนทร  สิงห์ทอง
2. นายนวพล  เนื่องจำนงค์

ครูผู้ฝึกสอน
1. นายวีระศักดิ์  ดิษเจริญ
2. นายธนพงศ์  หมีทอง