กิจกรรมเยาวชนสัมพันธ์ ธนาคารโรงเรียนนครสวรรค์ 2560

23 พฤศจิกายน 2560 – นักเรียนเจ้าหน้าที่งานธนาคารโรงเรียนนครสวรรค์ เข้าร่วมโครงการกิจกรรมเยาวชนสัมพันธ์. ประจำปี พ.ศ. 2560 กับธนาคารออมสินภาค 6 กิจกรรมเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม. โดยฟังการบรรยายเกี่ยวกับการนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยวัสดุธรรมชาติ และร่วมกิจกรรมรักษ์ป่า ด้วยการปลูกต้นเหลืองปรีดียาธร รอบบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์