ต้อนรับรองผู้อำนวยการฯ โรงเรียนนครสวรรค์ คนใหม่

22 พ.ย. 2560 : โรงเรียนนครสวรรค์ นำโดยผู้อำนวยการฯพันศักดิ์ ศรีทอง จัดพิธีต้อนรับบุคลกรใหม่ นางธิชาพร ยอดกัณหา ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ จากโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม เข้ามาปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่มบริการงบประมาณ สินทรัพย์ และบุคคล ณ โรงเรียนนครสวรรค์