มอบรางวัลโครงงานจากค่ายเวทีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ของจุฬาฯ

ผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์ นายพันศักดิ์ ศรีทอง มอบรางวัลให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ สาขากายภาพ(คณิตศาสตร์) ในค่ายเวทีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 13 ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 14-17 ตุลาคม 2560 ณ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

1. ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ชื่อโครงงาน : การศึกษาการเข้ามุมของรูป n เหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่าโดยใช้การหารลงตัว และวิธีเรียงสับเปลี่ยน และการออกแบบลายในการปูกระเบื้องหรืออิฐตัวหนอนปูทางเท้า
ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง พร้อมเงินรางวัล 15,000 บาท และรับรางวัลโล่พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงานการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 (วทท.44) ประจำปีการศึกษา 2561

สมาชิกจำนวน 3 คน ได้แก่
1. เด็กชายธนกฤต บุศรากุล ชั้น ม.3/1
2. เด็กชายเฌอชล อภัย ชั้น ม.3/1
3. เด็กหญิงปุญญิศา ชานนท์ ชั้น ม.3/1

2. ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ชื่อโครงงาน : การศึกษาหาพื้นที่ผิว ปริมาตรของทรงกลม k ลูกที่แนบในปริซึมหรือพีระมิดฐาน n เหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่า จากความยาวรอบฐาน
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง เหรียญเงิน พร้อมเงินรางวัล 16,000 บาท

สมาชิกจำนวน 3 คน ได้แก่
1. นางสาวญณินชญา อุ่นจิตต์วรรธนะ ชั้น ม.4/1
2. นางสาวณัฐชยา สิงห์น้อย ชั้น ม.4/1
3. นางสาวนลินธร ชาตินรินทร์ ชั้น ม.4/1

ครูที่ปรึกษาโครงงาน
1. นายสมัย จันทร์เหลือง ครูโรงเรียนนครสวรรค์
2. นางอรกัญา คุ้มนาคนพคุณ ครูโรงเรียนนครสวรรค์