รางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ 2567

งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม กลุ่มบริหารกิจการ ขอแสดงความยินดีกับ 💐เด็กหญิงณัฐกวินนาฎ ปีตวิบลเสถียร นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 ได้รับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น รับโล่รางวัลและเกียรติบัตรพร้อมเข้าเยี่ยมคารวะและรับโอวาทจากนายกรัฐมนตรี จากสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ กรมกิจการเด็กและเยาวชนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์