รางวัล เยาวชนดีคนดีศรีสังคม 2566

งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน
💐นางสาววรินยุพา วาชิซาวา นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 ได้รับรางวัลชนะเลิศ โครงการเยาวชนดีคนดีศรีสังคม ประจำปี พ.ศ. 2566
โดยศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ได้รับเกียรติบัตร จากสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษา ภาค 6
💐นางสาวภัคนันท์ เขียวกำจัด นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 ได้รับรางวัลชมเชย โครงการเยาวชนดีคนดีศรีสังคม ประจำปี พ.ศ. 2566
โดยศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ได้รับเกียรติบัตร จากสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษา ภาค 6