ประเมินนักเรียนรางวัลพระราชทาน 2560 ระดับจังหวัด

16 พ.ย. 2560 โรงเรียนนครสวรรค์ จัดงานและต้อนรับคณะกรรมการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทานประจำปีการศึกษา 2560 โดยในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายได้แก่ นายอภิวัฒน์ พุ่มซ่อนกลิ่น นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้แก่ นางสาวชวิศา สิทธิกรณ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3