ดูผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1/2566 (SGS)

สามารถดูผลการเรียนได้ในช่วงเวลา 18:00 ถึง 06:00 น.

(ตามนโยบายของ สพฐ. เนื่องด้วยขณะนี้เป็นช่วงการจัดทำคะแนนปลายภาคเรียนที่ 1/66 ของทุกๆ โรงเรียน และมีการประกาศผลการเรียนผ่านระบบ SGS จึงทำให้การใช้งานหนาแน่นกว่าปกติมาก จึงมีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนช่วงเวลาการดูผลการเรียนของ นักเรียนและผู้ปกครองเป็นช่วง 18.00 – 06.00 น. ของทุกวัน)

ดูผลการเรียนผ่านระบบ SGS

หมายเหตุ : ใช้หมายเลขบัตรประชาชน และเลขประจำตัวนักเรียนในการเข้าสู่ระบบ