สร้างภูมิคุ้มกันด้านส่วนตัวและสังคม

วันที่ 27 มิถุนายน 2566 นางสาวจงกล เดชปั้น ประธานในพิธี พร้อมด้วยนางธิชาพร ยอดกันหา คณะผู้บริหาร ครูงานแนะแนว และนักเรียนชุมนุมเพื่อนที่ปรึกษา จัดกิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกันด้านส่วนตัวและสังคม โดยมีวิทยากร : นางสาวกัญญากร มาดารัตน์ นักจิตวิทยา