รางวัลเหรียญเงิน-ทองแดง คอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ

แสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนนครสวรรค์ ที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 19 (TOI 19) จัดขึ้น ณ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ฯ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก ผลการแข่งขันดังนี้

  • นายสิรณัฏฐ์ สิงหทัศน์ นักเรียนชั้น ม.6/1 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ระดับชาติ
  • นายบุณวรัตถ์ ประสารพันธุ์ นักเรียนชั้น ม.6/2 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ระดับชาติ

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.48 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารอุทยานองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวร อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ทรงเปิดการแข่งขัน “โอลิมปิกวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2566 สาขาคอมพิวเตอร์และสาขาเคมี ครั้งที่ 19 ในโอกาสครบรอบ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เพื่อยกระดับมาตรฐานการเรียน การสอนวิชาคอมพิวเตอร์ และวิชาเคมี ในศาสตร์ทางด้านวิทยาศาสตร์ของประเทศไทย ให้ทัดเทียมนานาประเทศ อีกทั้ง เพื่อคัดเลือกนักเรียนให้ก้าวเข้าสู่การแข่งขันในระดับนานาชาติ โดยมีกําหนดการจัดการแข่งขัน ในระหว่างวันที่ 22 ถึง 26 พฤษภาคม 2566 ภายใต้ความร่วมมือและการสนับสนุนจากมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ หรือ สอวน. มีนักเรียนตัวแทนจากศูนย์ สอวน. ทั่วประเทศ, นักเรียนจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือ สสวท., อาจารย์ และคณะทำงานฝ่ายต่าง ๆ รวมจำนวน 649 คน