รางวัลระดับชาติ ค่ายเวทีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์แห่งชาติ ครั้งที่ 13

ขอแสดงความยินดีกับทีมลูกม่วงขาวโรงเรียนนครสวรรค์กับ รางวัลระดับชาติในค่ายเวทีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์แห่งชาติ ครั้งที่ 13 โดยสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมป์ ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 14-17 ตุลาคม 2560 ทั้งหมด 5 รายการดังนี้

1.ชนะเลิศเหรียญทองโครงงานวิทยาศาสตร์สาขากายภาพ(คณิตศาสตร)ระดับ ม.ต้น

 • ด.ช.ธนกฤต บุศรากุล
 • ด.ช.เฌอชล อภัย
 • ด.ญ.ปุญญิศา ชานนท์
 • ครูที่ปรึกษา ครูสมัย จันทร์เหลือง

2.รองชนะเลิศอันดับ 1 รางวัลเหรียญเงินโครงงานวิทยาศาสตร์สาขากายภาพ(คณืตศาสตร์)ระดับม.ปลาย

 • นางสาวนลินธร ชาตินรินทร์
 • นางสาวญณินชญา อุ่นจิตวรรณธนะ
 • นางสาว ณัฐชญา สิงห์น้อย
 • ครูที่ปรึกษา ครูสมัย จันทร์เหลือง

3.รองชนะเลิศอันดับ 1 โล่รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดวาดภาพทางวิทยาศาสตร์ระดับ ม.ปลาย

 • นางสาวนฤมล วิชาพร
 • ครูที่ปรึกษา ครูสมัชญา พานรอด

4.โล่รางวัลรองชนะเลิศอันดับสองการแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ระดับ ม.ต้น

 • ด.ช.พีรพัฒน์ พฤกษมาศ
 • ด.ช.พศวีร์ แฝงพงษ์
 • ครูที่ปรึกษา ครูอุษา พงษ์ชัยสิทธิ์

5.รางวัลชมเชยการแช่งขันทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ระดับ ม.ต้น

 • ด.ช.ธัญญวัฒน์ ธัญญมงคลชัย
 • ด.ช.ชยุต โชติวิชาศิริกุล
 • ครูที่ปรึกษา ครูสมพิศ สิทธิพิสัย