สื่อสัมพันฉันท์ม่วง-ขาว 2566

กำหนดการจัดกิจกรรม สื่อสัมพันฉันท์ม่วง-ขาว ประจำปีการศึกษา 2566

  • ระดับชั้น ม.1 : วันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม 2566
  • ระดับชั้น ม.4 : วันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2566

สื่อสัมพันฉันท์ม่วง-ขาว เป็นกิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์ เตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียน เพื่อการปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน