BYE NIOR NSSC 65

ดร.จงกล เดชปั้น ผู้อำนวยการโรงเรียนครสวรรค์ พร้อมคณะผู้บริหารโรงเรียนนครสวรรค์และครูที่ปรึกษา ร่วมแสดงความยินดีกับลูกม่วงขาว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เนื่องในโอกาสจบการศึกษา