ดาวน์โหลด ใบรับรองการเข้าเรียนในเขตพื้นที่บริการ

  • กรณีที่ นักเรียนที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์อยู่แล้ว ไม่ต้องใช้แบบฟอร์มนี้ในการสมัคร

  • กรณีที่ ใบ ปพ.1 หรือ ปพ.7 ของโรงเรียนเดิม ระบุวันที่เข้าเรียนแล้ว ไม่ต้องใช้แบบฟอร์มนี้ในการสมัคร

  • กรณีที่เลือกสมัคร ม.1 ประเภทนักเรียนทั่วไป ไม่ต้องใช้แบบฟอร์มนี้ในการสมัคร

สำหรับนักเรียนที่จะสมัครสอบคัดเลือก ม.1 ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ แต่ทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์ หรือ โรงเรียนเดิมไม่ออกใบ ปพ.1 ให้ และไม่ได้ระบุวันที่เข้าเรียนไว้ใน ปพ.7 ให้ใช้ใบรับรองนี้ในการยืนยันวันที่เข้าเรียน

ดาวน์โหลดใบรับรองเขตพื้นที่บริการโรงเรียนนครสวรรค์