ดาวน์โหลด ใบรับรองการเข้าเรียนในเขตพื้นที่บริการ

กรุณาอ่านรายละเอียดดังนี้

  • กรณีที่ นักเรียนที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์อยู่แล้ว ไม่ต้องใช้แบบฟอร์มนี้ในการสมัคร

  • กรณีที่ เอกสาร ปพ.1 หรือ ปพ.7 ของโรงเรียนเดิม มีการระบุวันที่เข้าเรียนแล้ว ไม่ต้องใช้แบบฟอร์มนี้ในการสมัคร

  • กรณีที่ เลือกสมัคร ม.1 ประเภทนักเรียนทั่วไป ไม่ต้องใช้แบบฟอร์มนี้ในการสมัคร

สำหรับนักเรียนที่ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ม.1 ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ แต่ทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์ หรือ โรงเรียนเดิมไม่ออกใบ ปพ.1 ให้ และไม่ได้ระบุวันที่เข้าเรียนไว้ใน ปพ.7 ให้ใช้ใบรับรองนี้ในการยืนยันวันที่เข้าเรียนว่าศึกษาในโรงเรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนนครสวรรค์ ไม่น้อยกว่า 2 ปีการศึกษา ซึ่งมีรายชื่อโรงเรียนดังต่อไปนี้

ดาวน์โหลดใบรับรองเขตพื้นที่บริการโรงเรียนนครสวรรค์