หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา

หลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม “การป้องกันการทุจริต”

เอกสารประกอบการเรียนรู้ เรื่อง “หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา” สำหรับวิทยากรตัวคูณ

 

แผนการจัดการเรียนรู้

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5