ตารางเรียนของนักเรียนภาคเรียนที่ 2/2566

ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 

ประกาศ ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2566 เวลา 12:04 น.

ต้องใช้อีเมลของโรงเรียนในการเข้าดูเท่านั้น