ตารางเรียนของนักเรียนภาคเรียนที่ 1/2566

ตารางเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 

ปรับปรุงใหม่ ณ วันศุกร์ ที่ 26 พฤษภาคม 2566 เวลา 14:00 น.