วิสัยทัศน์ ปรัชญา อัตลักษณ์

วิสัยทัศน์

“โรงเรียนนครสวรรค์ ก้าวล้ำนำหน้าสู่สากล”

พันธกิจ

  1. พัฒนานักเรียนสู่ความเป็นเลิศและมีความสามารถเฉพาะทาง (เหมาะสมตามศักยภาพนักเรียน)
  2. ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมที่ปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะที่    พึงประสงค์และทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 บนพื้นฐานของความเป็นไทย
  3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างมีระบบเทียบเคียงมาตรฐานสากล
  4. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับศักยภาพของนักเรียนเทียบเคียงมาตรฐานสากล
  5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้วยระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากล
  6. สร้างและพัฒนาความสัมพันธ์กับเครือข่าย ชุมชนและองค์กรต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพนักเรียนและโรงเรียน

ค่านิยม

มุ่งพัฒนาวิชาการ สืบสานคุณธรรม นำสู่มาตรฐานสากล ทำให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการ โดยมีพฤติการณ์สืบเนื่องมาจากคติพจน์ของโรงเรียนที่กล่าวว่า สุโข ปัญญา ปฏิลาโภ หมายถึง ปัญญาคือลาภให้เกิดสุ

อัตลักษณ์

โรงเรียนนครสวรรค์เป็นโรงเรียนที่เน้นด้านวิชาการ (Academic School) และมุ่งสร้างให้นักเรียนมีความฉลาดอย่างสง่างาม (Smart) ซึ่ง SMART มาจาก

S   –  Scholarly  เป็นผู้ใฝ่รู้  ใฝ่ศึกษา

M  –  Moral  เป็นผู้มีคุณธรรม  จริยธรรม

A   –  Appearance เป็นผู้มีความสง่า

R   –  Relationship เป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์

T   –  Technology  เป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีและการสื่อสาร

ปรัชญา

อันอำนาจใดๆ ในโลกนี้

ไม่เห็นมีเปรียบปานการศึกษา

สร้างคนหาค่ามิได้ในโลกา

ขึ้นจากผู้ที่หาค่าไม่มี

คติพจน์

สุโข ปัญญา ปฏิลาโภ

ปัญญาคือลาภให้เกิดสุข