รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ม.1 และ ม.4 รอบทั่วไป 2566

อ่านประกาศรายชื่อฉบับเต็ม

เข้าสู่ระบบเพื่อดูเลขที่นั่งสอบรายบุคคล

เพื่อผลประโยชน์ของนักเรียน กรุณาจำเลขประจำตัวสอบ (5 หลัก) เพื่อนำไปฝนลงในกระดาษคำตอบให้ถูกต้อง