ทำเนียบผู้อำนวยการ

 

ลำดับ รายนาม ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
1 พระครูธรรมธิติวงศ์ พ.ศ. 2438-2451
2 พระครูสวรรค์นคราจารย์ พ.ศ. 2451-2456
3 ขุนบรรเจิดวิชาชาญ พ.ศ. 2456-2458
4 ขุนกุมาโรวาท พ.ศ. 2458-2462
5 ขุนเสขวุฒิศึกษา พ.ศ. 2462-2465
6 ขุนอภิรักษ์จรรยา พ.ศ. 2465-2470
7 นายสนิท มษามาน พ.ศ. 2470-2475
8 นายประเสริฐ เจริญโต พ.ศ. 2475-2477
9 นายเลื่อน วุฑฒยากร พ.ศ. 2477-2484
10 นายเทพ อินสุวรรณ พ.ศ. 2484-2485
11 นายถิ่น รัติกนก พ.ศ. 2485-2494
12 นายโชติ สุวรรณชิน พ.ศ. 2494-2509
13 นายสมบัติ แสงรุ่งเรือง พ.ศ. 2509-2514
14 นายภิรมย์ บุษยกุล พ.ศ. 2515-2519
15 นายอุเทน เจริญกูล พ.ศ. 2519-2523
16 นายชื่น ศรีสวัสดิ์ พ.ศ. 2523-2532
17 นายธีรพนธ์ กลางนภา พ.ศ. 2532-2539
18 นายเฉลิม หงษ์สัมฤทธิ์ พ.ศ. 2539-2542
19 นายวิวัฒน์ อนิวรรตกูล พ.ศ. 2543-2546
20 นางสาวบุบผา เสนาวิน พ.ศ. 2546-2553
21 นางสาวเพ็ญจรัส สิงห์ทอง พ.ศ. 2554-2556
22 นายวินัย ทองมั่น พ.ศ. 2557-2559
23 นายพันศักดิ์ ศรีทอง พ.ศ. 2559-2563
24 นางสาวจงกล เดชปั้น พ.ศ. 2563-2566
25 นายชาญชัย ชนิดสะ พ.ศ. 2566-ปัจจุบัน