ผู้บริหารโรงเรียนนครสวรรค์

นายพันศักดิ์ ศรีทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายอร่าม ใจการุณ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

นางนิราพร ตันพงษ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารทั่วไป

นางธิชาพร ยอดกัณหา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารวิชาการ
.

.

.

.

.

.

-
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารงบประมาณ สินทรัพย์ และบุคคล