ผู้บริหารโรงเรียนนครสวรรค์

นายชาญชัย ชนิดสะ
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางธิชาพร ยอดกัณหา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารวิชาการ

นางพะเยาว์ เหล่าเนตร
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารงบประมาณ สินทรัพย์ และบุคคล

นางวนิดา จันทร์เขียว
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

นางจินตนา พรมชัยชนะ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารทั่วไป