ผู้บริหารโรงเรียนนครสวรรค์

ดร.จงกล เดชปั้น
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางธิชาพร ยอดกัณหา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารวิชาการ

นางพะเยาว์ เหล่าเนตร
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารงบประมาณ สินทรัพย์ และบุคคล

นางจินตนา พรมชัยชนะ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารทั่วไป

นางวนิดา จันทร์เขียว
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน