ผู้บริหารโรงเรียนนครสวรรค์

นายพันศักดิ์ ศรีทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายบุญจันทร์ คำภิรานนนท์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารงบประมาณ สินทรัพย์ และบุคคล

นางนิราพร ตันพงษ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารทั่วไป

นายอร่าม ใจการุณ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

นางธิชาพร ยอดกัณหา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารวิชาการ