งานหลักสูตรและการสอน กลุ่มบริหารวิชาการ

ระเบียบวัดและประเมินผล พ.ศ.2564

หลักสูตรโรงเรียนนครสวรรค์ พ.ศ.2564 (ม.ปลาย)

หลักสูตรโรงเรียนนครสวรรค์ พ.ศ.2564 (ม.ต้น)

หลักสูตรฯ 2564 โครงการห้องเรียนโอลิมปิก (ม.ต้น)

หลักสูตรฯ 2564 ห้องเรียนปกติ (ม.ต้น)

หลักสูตรฯ 2564 โครงการห้องเรียนโอลิมปิก (ม.ปลาย)

หลักสูตรฯ 2564 โครงการห้องเรียน พสวท.สมทบ

หลักสูตรฯ 2564 แผนวิทย์-คณิตศาสตร์

หลักสูตรฯ 2564 แผนวิทย์-คณิตศาสตร์(เน้นภาษาฯ)

หลักสูตรฯ 2564 โครงการห้องเรียน MP

หลักสูตรฯ 2564 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทย์

หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา - หลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม “การป้องกันการทุจริต”