S-M-E Contest ปีการศึกษา 2565

พิธีมอบรางวัล

ให้นักเรียนที่ได้รับรางวัลอันดับ 1, 2 และ 3 ของแต่ละช่วงชั้น มาเข้าร่วมพิธีรับรางวัลในวันที่ 21 มีนาคม 2566 เวลา 09:00น. ณ โรงเรียนนครสวรรค์

ประกาศผลสอบ

แนวปฏิบัติการเข้าสอบ

 1. ผู้เข้าสอบแต่งกายชุดนักเรียนให้เรียบร้อย โดยไม่อนุญาตให้สวมเสื้อคลุมเข้าห้องสอบ
 2. ผู้เข้าสอบตรวจสอบรายชื่อ แผนผังตึกที่สอบ และเลขที่นั่งสอบได้ที่เว็บไซต์ sme.nssc.ac.th หรือ nssc.ac.th หรือ บริเวณหน้าอาคาร 1
 3. ให้ผู้เข้าสอบใช้บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวนักเรียนในการยืนยันตัวตนและเข้าห้องสอบ
 4. อนุญาตให้ผู้เข้าสอบนำเฉพาะปากกา, ดินสอดำ 2B ขึ้นไป, กบเหลาดินสอ และยางลบเข้าห้องสอบได้เท่านั้น
 5. ผู้เข้าสอบต้องนั่งสอบตามที่กำหนดให้ โดยจะเปลี่ยนที่นั่งก่อนได้รับอนุญาตไม่ได้
 6. ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าสอบเข้าห้องสอบสายกว่า 15 นาที
 7. ไม่อนุญาตให้นำเอกสาร เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ โทรศัพท์ อุปกรณ์การคำนวณเข้าห้องสอบ
 8. ผู้เข้าสอบสามารถสวมนาฬิกาข้อมือเข้าห้องสอบได้ โดยต้องเป็นนาฬิกาเข็มเท่านั้น
 9. ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าสอบเข้าห้องสอบก่อนได้รับอนุญาต
 10. ห้ามผู้เข้าสอบกระทำการใด ๆ อันเป็นการทุจริตในการสอบ ถ้าหากมีการทุจริตหรือมีเหตุสงสัยว่าทุจริต โรงเรียนจะตัดสิทธิ์ในการสอบ

หมายเหตุ

 • ในวันสอบแข่งขัน มีร้านอาหารของโรงเรียนไว้บริการ โดยอนุญาตให้ผู้ปกครองเข้ามาในบริเวณโรงเรียนได้ แต่ไม่อนุญาตให้นำรถเข้ามาจอดในบริเวณโรงเรียน และไม่อนุญาตให้ผู้ปกครองขึ้นอาคาร
 • ในกรณีที่นักเรียนติดเชื้อ COVID-19 หรืออยู่ในระหว่างการกักตัวยังไม่ครบ 5 วัน และมีความประสงค์ที่จะสอบ ให้แจ้งความประสงค์ที่
  • ครูทัศนัย ชำนาญเพชร เบอร์โทร 081-4756540 หรือ
  • ครูสมาน สุขสุ่ม เบอร์โทร 086-2015548 หรือ
  • ครูแสงสุรีย์ ธรรมปรัชญา เบอร์โทร 081-8862523 เพื่อดำเนินการจัดสถานที่สอบให้

ประกาศที่นั่งสอบ

แผนผังอาคารสนามสอบ

เข้าสู่ระบบผู้สมัครสอบ

NAKHONSWAN S-M-E Contest คืออะไร?

เป็นการสอบแข่งขันวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ชิงทุนการศึกษาระดับประเทศ“NAKHONSAWAN S-M-E Contest” ปีการศึกษา 2565 เพื่อให้นักเรียนได้ทดสอบความสามารถทางวิชาการ เสริมสร้างเจตคติที่ ดีเพื่อให้นักเรียนได้แสดงความสามารถในเชิงวิเคราะห์ การแก้ไขปัญหา การให้เหตุผล และการเชื่อมโยงความรู้ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ

เนื้อหาและวิธีการสอบ

 • เป็นข้อสอบอัตนัย และ/หรือแบบปรนัย
 • ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4–6 เนื้อหาเป็นไปตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตรใหม่ (ฉบับปรับปรุง 2560) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6
 • ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เนื้อหาเป็นไปตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตรใหม่ (ฉบับปรับปรุง 2560) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
 • ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 เนื้อหาเป็นไปตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตรใหม่ (ฉบับปรับปรุง 2560) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5

กำหนดการ

12 ธันวาคม 2565 - 6 มกราคม 2566: เปิดรับสมัครสอบ
ตั้งแต่ 9 มกราคม 2566: ดูแผนผังตึกที่สอบ และเลขที่นั่งสอบทางเว็บไซต์ www.nssc.ac.th
วันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2566: วันสอบแข่งขัน
กำหนดการประกาศผลสอบ จะประกาศให้ทราบต่อไป
กำหนดการพิธีมอบรางวัล จะประกาศให้ทราบต่อไป

การสอบแข่งขัน

 • จัดสอบประเภทบุคคล ผู้ที่สมัครสอบแข่งขันต้องเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นที่กำหนดเท่านั้น
 • กำหนดให้มีการสอบ 3 ระดับ
  • ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
  • ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
  • ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5

การสมัครสอบและการชำระค่าสมัคร

 • สมัครทางเว็บไซต์ www.nssc.ac.th
 • ค่าสมัครแต่ละระดับชั้น วิชาละ 100 บาท
 • ชำระค่าสมัครผ่านบัญชีกรุงไทย เลขที่ 605-3-03850-4 สาขานครสวรรค์ชื่อบัญชี โรงเรียนนครสวรรค์ NAKHONSAWAN S-M-E Contest

ตารางสอบในวันที่สอบ 21 มกราคม 2566

09.00 น. - 11.30 น. สอบแข่งขันชิงทุนการศึกษาระดับประเทศ วิชาคณิตศาสตร์
12.30 น. - 14.00 น. สอบแข่งขันชิงทุนการศึกษาระดับประเทศ วิชาวิทยาศาสตร์
14.30 น. - 15.30 น. สอบแข่งขันชิงทุนการศึกษาระดับประเทศ วิชาภาษาอังกฤษ

สถานที่สอบ: โรงเรียนนครสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์
การทำข้อสอบ ใช้ดินสอดำความเข้ม 2B ขึ้นไป หรือปากกาชนิดใดก็ได้โดยระบายคำตอบให้ชัด

เกณฑ์การตัดสิน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

 1. รางวัลการแข่งขันแบ่งออกเป็น 3 รายวิชา ดังนี้ วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาคณิตศาสตร์และวิชาภาษาอังกฤษ
  • รางวัลที่ 1 ผู้ที่สอบได้คะแนนสูงสุดและได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 80% จะได้รับพร้อมโล่รางวัล เกียรติบัตร และเงินรางวัล 8,000 บาท
  • รางวัลที่ 2 ผู้ที่สอบได้คะแนนสูงสุดและได้คะแนนต่ำกว่า 80% หรือได้คะแนนเป็นที่ 2 ในกรณีผู้สอบได้คะแนนสูงสุดมีคะแนนไม่ต่ำกว่า 80% จะได้รับโล่รางวัล เกียรติบัตร และเงินรางวัล 5,000 บาท
  • รางวัลที่ 3 ผู้ที่สอบได้คะแนนรองลงมาจากผู้ที่ได้รับรางวัลที่ 2 จะได้รับโล่รางวัล เกียรติบัตร และเงินรางวัล 3,000 บาท
 1. ผู้ที่สอบได้คะแนนสูงสุด 20 อันดับแรก ในแต่ละระดับชั้นจะได้รับเกียรติบัตร โดยสามารถเข้าพิมพ์เกียรติบัตรในระบบของการรับสมัครได้ด้วยตนเอง

หมายเหตุ
1. กรณีนักเรียนได้คะแนนเท่ากัน ให้นำเงินรางวัลที่ได้และเงินรางวัลลำดับถัดไป (ถ้ามี) มารวมกัน แล้วหารด้วยจำนวนนักเรียน
2. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

การประกาศผล

 • สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนนครสวรรค์ จะประกาศผลสอบทางเว็บไซต์ www.nssc.ac.th และปิดประกาศผลสอบ ณ โรงเรียนนครสวรรค์
 • กำหนดการพิธีมอบรางวัล โรงเรียนนครสวรรค์จะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ติดต่อสอบถาม/แจ้งปัญหาการสมัครผ่านไลน์ ID : nsscline

ฝ่ายประสานงาน

 • ครูทัศนัย ชำนาญเพชร เบอร์โทร 081-4756540
 • ครูสมาน สุขสุ่ม เบอร์โทร 086-2015548
 • ครูแสงสุรีย์ ธรรมปรัชญา เบอร์โทร 081-8862523

ผู้ดูแลระบบรับสมัคร

 • นายธนทร สิงห์ทอง เบอร์โทร 098-7480-266