กำหนดการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2565

แก้ไข ปฏิทินรับนักเรียน ปีการศึกษา 2565(3)

หมายเหตุ : โรงเรียนจะประชาสัมพันธ์รายละเอียด/กำหนดการ/ขั้นตอนการสมัคร และรายละเอียดอื่นๆ ให้ทราบในโอกาสต่อไป ผ่านทางเว็บไซต์ของโรงเรียนนครสวรรค์ www.nssc.ac.th