โครงการพัฒนาศักยภาพ ยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครู 2561

วันที่ 14 กันยายน 2561 – โรงเรียนนครสวรรค์ เป็นสถานที่ในการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพ ยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครู 2561 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 โดยในช่วงเช้ามีการบรรยายหัวข้อ “การใช้ชีวิตให้มีความสุขกับปัจจุบันหลังเกษียณ” โดยพระเทพปริยัติเมธี เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์