รับรางวัลสถานศึกษาส่งเสริมภาษาไทยดีเด่น และรางวัลส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน

23 ก.ค. 2561 : นายพันศักดิ์ ศรีทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์ รับโล่รางวัลเนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2561

โดยนายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดส่งคณะกรรมการออกมาประเมินผลและประกาศผลการคัดเลือก เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2561 ว่า โรงเรียนนครสวรรค์ ได้รับรางวัลดีเด่น ด้านการส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาประสบผลสำเร็จ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ซึ่งนายพันศักดิ์ ศรีทอง พร้อมด้วยนางณัฐกานต์ ติยะสัญ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เดินทางไปรับโล่รางวัล

นอกจากนี้โรงเรียนนครสวรรค์ยังได้รับรางวัลด้านการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการพัฒนาห้องสมุด ประจำปี 2561 อีกด้วย