สื่อสัมพันธ์ฉันท์ม่วงขาว 2561

9-10 พฤษภาคม 2561 โรงเรียนนครสวรรค์จัดกิจกรรมสื่อสัมพันธ์ฉันท์ม่วงขาว ประจำปีการศึกษา 2561 สำหรับนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 เพื่อให้นักเรียนที่จะเข้ารั้วม่วงขาว ได้ทำความรู้จักโรงเรียน ครูผู้สอน และเพื่อนร่วมชั้น ก่อนที่เปิดภาคเรียน