การประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2561

กำหนดการประกาศผลสอบเข้าศึกษาต่อโรงเรียนนครสวรรค์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โครงการดาวรุ่งมุ่งโอลิมปิก และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และพสวท. สมทบ และห้องเรียน MP ประกาศผล ณ เว็บไซต์โรงเรียนนครสวรรค์

ชั้น ม.1 วันที่ 14 มีนาคม 2561 เวลา 17.00 น.

ชั้น ม.4 วันที่ 15 มีนาคม 2561 เวลา 17.00 น.