มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ดูงาน

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 : โรงเรียนนครสวรรค์ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ศึกษาการเรียนการสอนของโรงเรียนนครสวรรค์ การใช้สื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์และ Smart Classroom

ดูรูปภาพทั้งหมด ==> คลิก