ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม/เอกสารสำหรับบุคลากรภายในโรงเรียนนครสวรรค์

ชื่อแบบฟอร์มแบบไฟล์ Wordแบบไฟล์ PDF
กลุ่มบริหารงบประมาณ สินทรัพย์และบุคคล
- แบบรายการมอบหมายงาน
- แบบขออนุญาตไปราชการ
- แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว
- แบบขออนุญาตลงชื่อปฏิบัติราชการ
- หลักเกณฑ์วิธีการการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ ว 21-
กลุ่มบริหารทั่วไป
- ระเบียบว่าด้วยการใช้รถราชการของโรงเรียน-
- แบบขออนุญาตใช้รถยนต์ราชการส่วนกลาง
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
- แบบฟอร์มรายงานสรุปโครงการเยี่ยมบ้านชมหอ ปี 2561-
- หนังสือขอสับเปลี่ยน เวร-ยามรักษาการณ์-
- หนังสือขอสับเปลี่ยน เวรประจำวันและสถานที่ต่างๆ-
กลุ่มบริหารวิชาการ
- คู่มือแผนการจัดกิจกรรมลูกเสือ ม.1-
- คู่มือแผนการจัดกิจกรรมลูกเสือ ม.2-
- คู่มือแผนการจัดกิจกรรมลูกเสือ ม.3-