ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ชิงทุนการศึกษาของสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนนครสวรรค์

ระดับประถมศึกษาปีที่ 6
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1
ระดับมัธยมศึกษาปีที่?? 2
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4
ระดับมัธยมศึกษาปีที่่ 5


ระเบียบการสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ชิงทุนการศึกษาระดับประเทศ ครั้งที่ 15/2555
จัดโดยสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนนครสวรรค์ร่วมกับโรงเรียนนครสวรรค์
---------------------------------------------------------------
                        ด้วยสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนนครสวรรค์ร่วมกับโรงเรียนนครสวรรค์ โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนนครสวรรค์ จะจัดสอบแข่งขันคณิตศาสตร์เพื่อชิงทุนการศึกษา/พัฒนาและส่งเสริมทักษะการคิดคำนวณทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน ในระดับประถมศึกษาปีที่ 6  ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 ประจำปีการศึกษา 2555 ในวันเสาร์ที่ 19 มกรคม  2556 ณ สนามสอบโรงเรียนนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
                        ดังนั้น สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนนครสวรรค์และโรงเรียนนครสวรรค์ โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จึงขอเชิญชวนโรงเรียนต่าง ๆ ที่สนใจจะส่งนักเรียนเข้าสมัครสอบแข่งขันคณิตศาสตร์                ชิงทุนการศึกษาระดับประเทศ ฯ ดังมีรายละเอียดการสอบแข่งขัน ดังต่อไปนี้
                        ระเบียบการแข่งขัน

 • การสอบแข่งขัน
 •  จัดสอบเป็นประเภทบุคคล โดยนักเรียนที่จะเข้าสอบแข่งขันในระดับชั้นใดต้องกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นนั้น (ยกเว้นระดับชั้นประถมศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5 สามารถสมัครสอบในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้)  และต้องมีลายมือชื่อรับรองจากผู้อำนวยการ อาจารย์ใหญ่ ครูใหญ่ ครูประจำชั้น หรือครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 •  กำหนดให้มีการสอบ 6 ชั้น คือ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-5
 • วิธีสอบ

            ดำเนินการสอบด้วยข้อสอบแบบปรนัย ชนิดเติมคำตอบ จำนวน 50 ข้อ โดยเนื้อหาของข้อสอบมีขอบเขต ดังนี้

  •  ระดับประถมศึกษา ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 2 (ประถมศึกษาปีที่ 4-6)
  •  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ทั้งในส่วนที่เป็นสาระการเรียนรู้พื้นฐานและสาระการเรียนรู้เพิ่มเติม ช่วงชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 1-3)
  •  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ทั้งในส่วนที่เป็นสาระการเรียนรู้พื้นฐานและสาระการเรียนรู้เพิ่มเติม ช่วงชั้นที่ 4 (มัธยมศึกษาปีที่ 4-5)
 • การสมัครสอบ

            นักเรียนและโรงเรียน ที่มีความประสงค์ จะสมัครเข้าสอบแข่งขัน  ให้ยื่นใบสมัคร  มายังกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนนครสวรรค์ ได้ตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน  2555 จนถึงวันที่ 11 มกราคม  2556  โดยสมัครทางไปรษณีย์ หรือสมัครด้วยตนเอง (ถือตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)

  • การสมัคร ขอรับใบสมัครและสมัครสอบได้ที่โรงเรียนที่นักเรียนศึกษาอยู่ หรือ Download ใบสมัครจาก www.NSSC.ac.th/  แล้วกรอกรายละเอียด      ลงในใบสมัคร ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ด้วยลายมือบรรจง พร้อมเลขประจำตัว 13 หลักของนักเรียน    และบัตรประจำตัวสอบที่ติดรูปถ่ายนักเรียน พร้อมกรอกรายละเอียดให้เรียบร้อย**ตามตัวอย่าง แล้วส่ง        ใบสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์พร้อมบัตรประจำตัวสอบที่ติดรูปถ่ายนักเรียน ไปยังกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 60000 กรณีใบสมัครสอบและบัตรประจำตัวสอบ          ไม่เพียงพอสามารถถ่ายเอกสารได้

3.2  สมัครทางไปรษณีย์  ส่งใบสมัครและบัตรประจำตัวสอบที่ติดรูปถ่ายนักเรียน
พร้อมกรอกรายละเอียดให้เรียบร้อย และค่าสมัครสอบ (ธนาณัติ/เช็คไปรษณีย์/ตั๋วแลกเงิน)  มายัง
                        คุณครูวิไลพร      มงคลปัญญา
                        กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนนครสวรรค์
                        อำเภอเมือง ฯ     จังหวัดนครสวรรค์           60000
                        สั่งจ่ายไปรษณีย์ ปทฝ. นครสวรรค์
                                 3.3  สมัครด้วยตนเอง ได้ในวัน เวลา ราชการ ณ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
อาคาร 4 ชั้น 2 โรงเรียนนครสวรรค์ โทร. 0-5622-1151 ต่อ 159  หรือ 089-4378140  หรือ    089 - 8116542
                                 3.4    ค่าสมัครสอบ ทุกระดับ คนละ 100 บาท

 • กำหนดวันสอบ

            การสอบข้อเขียนจะมีขึ้นในวันเสาร์ที่ 19  มกราคม  2556
            ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6      เวลา  09.00 – 12.00 น.
            ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-5    เวลา  09.00 – 12.00 น.
            สถานที่สอบ ณ โรงเรียนนครสวรรค์  หรือที่อื่น (กรณีสถานที่สอบไม่เพียงพอ) โดยทางสมาคม ฯ จะแจ้งเลขที่นั่งสอบ  ห้องสอบให้ทราบในประกาศ ซึ่งนักเรียนสามารถดูแผนผังที่นั่งสอบได้ ณ สนามสอบตั้งแต่วันที่ 15  มกราคม  2556  และในการทำข้อสอบ ให้ผู้เข้าสอบใช้ปากกาสีน้ำเงินหรือสีดำ  แต่ต้องเขียนตัวบรรจงให้ชัดเจน ถ้าไม่แน่ใจกรุณาอย่าเขียนคำตอบ)

 • รางวัลการสอบแข่งขัน

            5.1  รางวัลสำหรับแต่ละระดับชั้น

  • รางวัลที่ 1 ผู้ที่สอบได้คะแนนสูงสุด จะต้องมีคะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80     จะได้เงินรางวัล 8,000 บาท พร้อมบัตรประกาศเกียรติคุณ และโรงเรียนจะได้รับโล่เกียรติยศ จากโรงเรียนนครสวรรค์
  • รางวัลที่ 2 ผู้ที่สอบได้คะแนนรองลงมาจากผู้ที่ได้รางวัลที่ 1 จะได้เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมบัตรประกาศเกียรติคุณ และโรงเรียนจะได้รับโล่เกียรติยศ จากโรงเรียนนครสวรรค์
  • รางวัลที่ 3 ผู้ที่สอบได้คะแนนรองลงมาจากผู้ที่ได้รางวัลที่ 2 จะได้เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมบัตรประกาศเกียรติคุณ และโรงเรียนจะได้รับโล่เกียรติยศ จากโรงเรียนนครสวรรค์

            5.2  ผู้ที่สอบได้คะแนนสูงสุด 20 อันดับแรก ในแต่ละระดับชั้น จะได้รับบัตรประกาศเกียรติคุณ 

 • การประกาศผลสอบและการมอบรางวัล<